राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव दाभाडे

(महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची संस्था)

Staff

अ.क्र.

नाव 

पदमान

1

श्री. संजय दशरथ पारडे

व्यवस्थापक (प्रशासन वित्त व लेखा)

2

श्री. रविंद्र  नामदेव देशमुख 

व्यवस्थापक ( प्रकल्प) 

3

श्री. विश्वास विष्णु जाधव 

व्यवस्थापक (प्रशिक्षण व मार्केटिंग)

4

श्री.सधीर राजधर वाघ

सहा.व्यवस्थापक (प्रशासन)

5

श्री.शेखर भगवान  केांडे

सहा.व्यवस्थापक (वित्त व लेखा) 

6

श्री.संपतराव सुबराव यादव 

सहा.व्यवस्थापक (प्रशिक्षण)

7

श्री.संतोष मधुकर डोईफोडे

सहा.व्यवस्थापक (प्रकल्प)

8

श्री.राजेश श्रीकृष्ण नाफडे

सहा.व्यवस्थापक (प्रशिक्षण) 

9

श्री.अजय मधुकर नागवडे

सहा.व्यवस्थापक (वित्त व लेखा)

10

श्री.अमोल गणपत भोंग 

सहा.व्यवस्थापक (प्रकल्प) 

11

श्री. भागवत कि सपकळ 

सहा.व्यवस्थापक (प्रकल्प) 

12

श्री. आरती संदीप मगर

सहा.व्यवस्थापक (प्रशिक्षण) 

13

श्री. शशिकांत बापुराव भरणे

सहा.व्यवस्थापक (प्रशासन)

14

श्री. यतिन वसंतराव गुंडेकर 

सहा.व्यवस्थापक (प्रशिक्षण)

15

श्री. रमेश गजराम घुले

सहा.व्यवस्थापक (प्रशिक्षण)

16

श्री. गिरीष लक्ष्मी गाजेंगी

ज्यु.इंजिनियर (सिव्हील)

17

श्री. बाजीराव जगन्नाथ दगडे

सहाय्यक  (प्रशासन)

18

श्री. नितीन शिवाजी शेवाळे

सहाय्यक (प्रशासन)

19

श्री.महेश दत्तात्रय जगताप

सहाय्यक (सिव्हील)

20

श्री. मुकींदराव ज बंडगर

सहाय्यक  (प्रशिक्षण)

21

श्री. नवनाथ विठ्ठल मोरे 

सहाय्यक (प्रशिक्षण)

22

श्री.वैशल शहा 

टेलीफोन अटेंडंट