राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव दाभाडे

(महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची संस्था)

Tender

New Tender

Date 20.05.2024 To 27.05.2024

राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था तळेगाव दाभाडे येथील “फुले गुणवत्ता केंद्र प्रकल्पामधील हरितगृहाचे प्लॅस्टीक पेपर बदलणे व दुरुस्ती करणे .

New Tender

Date 28.03.2024 To 05.03.2024

राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था तळेगाव दाभाडे येथील “बांबू मुल्यवर्धन केंद्र” भाडेतत्वावर देणेकरीता प्रस्ताव सादर करणे

New Tender

Date 18.10.2023 To 31.10.2023

राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थे करिता सन २०२३ – २४ या कालावधीसाठी आवश्यतेनुसार भाडयाने वाहन पुरविणे करिता निविदा पध्दतीने मा. संचालक, रा.सु.प.तं. सं यांच्या वतीने तत्सम कामाचा अनुभव असलेल्या ठेकेदारांकडून दर करार करण्याकरिता दिनांक १८.१०.२०२३ ते दिनांक ३१.१०.२०२३ या कालावधीमध्ये निविदा पध्दतीने दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.

contact

National Institute of Post - Harvest Technology

Address

Next to CRPF Campus, Pune-Mumbai Highway,
Talegaon Dabhade, Tal. Maval,
Dist. Pune – 410 506. (M.S.) India

Contact Number

Landline Number:- +0 2114-255480

Email Address

htc_td@yahoo.co.in
www.nipht.org