राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव दाभाडे

(महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची संस्था)

Tender

New Tender

Date 17.11.2023 To 23.11.2023

राष्ट्रीय सुगी सुगी पश्चात तंत्राज्ञान संस्था येथे वस्तीगृहाकरीता इलेक्ट्रीकल व प्लंबींग साहीत्य पुरवठा करणे आहे. तरी या क्षेत्रातील पुरवठादारांकडुन दरपत्रके मागविणेत येत आहेत.

New Tender

Date 18.10.2023 To 31.10.2023

राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थे करिता सन २०२३ – २४ या कालावधीसाठी आवश्यतेनुसार भाडयाने वाहन पुरविणे करिता निविदा पध्दतीने मा. संचालक, रा.सु.प.तं. सं यांच्या वतीने तत्सम कामाचा अनुभव असलेल्या ठेकेदारांकडून दर करार करण्याकरिता दिनांक १८.१०.२०२३ ते दिनांक ३१.१०.२०२३ या कालावधीमध्ये निविदा पध्दतीने दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.

contact

National Institute of Post - Harvest Technology

Address

Next to CRPF Campus, Pune-Mumbai Highway,
Talegaon Dabhade, Tal. Maval,
Dist. Pune – 410 506. (M.S.) India

Contact Number

Landline Number:- +0 2114-255480

Email Address

htc_td@yahoo.co.in
www.nipht.org